Piirin säännöt esitettäväksi vuosikokoukselle 2023

POHJOIS-SUOMEN
EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja sen toimialueena on Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.

Yhdistys kuuluu piirijäsenenä Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, ruotsiksi Finlands Evangelisk lutherska Folkmission nimiseen yhdistykseen, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto.


Tarkoitus ja toimintamuodot

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä toimialueellaan että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä.

Yhdistys korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta. Luterilaisen tunnustuksen, Kansanlähetyksen oppiperustan ja ohjelman mukaisesti yhdistys pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä.


3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
järjestää hengellisiä tilaisuuksia toimii lähetysrakkauden lisääntymiseksi ja lähetystyöntekijöiden tukemiseksi
harjoittaa koulutustoimintaa
harjoittaa kristillistä rakkaudenpalvelua sekä
muuta vastaavaa toimintaa

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja harjoittaa kirjakauppaa sekä muuta vastaavaa toimintaa, joka ei ole ristiriidassa yhdistyksen tarkoituksen kanssa.

Yhdistyksen toiminta ei pyri voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille.

Jäsenyys

4 § Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat joko henkilöjäseniä tai yhteisöjäseniä.
Piirihallitus voi hyväksyä henkilöjäseneksi henkilön, joka hyväksyy Kansanlähetyksen oppiperustan, ohjelman ja yhdistyksen tarkoituksen.

Piirihallitus voi hyväksyä yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, jonka toimialue ainakin pääasiallisesti sijaitsee yhdistyksen toimialueella ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Piirihallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi henkilön tai yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Piirihallitus voi hyväksyä toimialueelleen rekisteröimättömiä alaosastoja. Piirihallitus antaa alaosastoille ohjesäännöt.


5 § Piiriihallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenyydestä jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai sääntöjä.

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmena peräkkäisenä vuotena.


6 § Jäsenmaksujen suuruuden määrää piirin syyskokous.


7 § Yhdistys lähettää vuosittain piirihallituksen kertomuksen yhdistyksen toiminnasta sekä tilinpäätöksen liittohallitukselle huhtikuun loppuun mennessä.


Hallintoelimet

8 § Yhdistyksen toimielimet ovat vuosikokous ja piirihallitus, joista jäljempänä käytetään myös sanoja kevät- ja syyskokous sekä hallitus.

Yhdistyksen kokous

9 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, mikäli piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä anoo sitä kirjallisesti hallitukselta määrättyä tarkoitusta varten.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla tai tekstiviestillä tai ilmoitetaan varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua etäyhteydellä tai muulla teknisellä apuvälineellä, jos piirihallitus niin päättää. Yhdistyksen kokouksen on hyväksyttävä tätä varten äänestys- ja vaalijärjestys. Jos etäyhteyden käyttäminen on mahdollista, kokouskutsussa on mainittava tästä mahdollisuudesta. Jos jäsen haluaa osallistua kokoukseen etäyhteyttä käyttäen, hänen on ilmoitettava siitä piirihallitukselle kokouskutsussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen kokousta.


10 § Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenten valtuutetut edustajat. Kukin yhteisöjäsen saa lähettää yhden edustajan.

Kullakin äänivaltaisella jäsenellä ja edustajalla on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsen sitä vaatii.

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.


11 § Kevätkokouksessa
valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
valitaan kaksi ääntenlaskijaa
esitetään piirihallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä
esitetään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
valitaan liiton kokouksiin seitsemän edustajaa ja seitsemän varaedustajaa; liittokokousedustajien tulee olla yhdistyksen henkilöjäseniä; liittokokousedustajaksi ei voida valita liiton työntekijää.
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa
valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa
valitaan kaksi ääntenlaskijaa
hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksujen suuruus
suoritetaan piirihallituksen jäsenten vaali
valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan tilivuoden tilit ja hallinnon
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Piirihallitus

12 § Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa piirihallitus, johon kuuluu 5-9 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kolmen vuoden toimikaudeksi.

Hallituksen jäsen on erovuoroinen toimikautensa päättyessä. Ensimmäisenä ja toisena vuotena erovuoroiset arvotaan. Jos valittavassa hallituksessa on 5, 6 tai 7 jäsentä, arvotaan 2, muutoin 3 erovuoroista.

Uuden piirihallituksen toimikausi alkaa vuoden alussa. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenenä ei saa olla yhdistyksen palkattu työntekijä eikä liiton johtoryhmän jäsen.


13 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan sekä ottaa palvelukseensa tarvittavat toimihenkilöt.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan, puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kolmen hallituksen jäsenen sitä pyytäessä.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta hallituksen jäsentä ovat saapuvilla.

Piirihallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kutsua kokoukseen tarpeellisiksi katsomiaan henkilöitä, joilla on puheoikeus erikseen määriteltyjen pykälien ajan.

Nimen kirjoittaminen ja talous

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa piirihallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen tähän määräämät toimihenkilöt kukin yksin.

15 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava ja se on annettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava siitä lausunto kuukauden kuluessa.

Yhdistyksen ja liiton suhde

16 § Yhdistyksen ja liiton suhteista on voimassa:
yhdistyksen ottaessa tai vapauttaessa tehtävistään opetus- tai julistustyöntekijöitä sekä johtavia työntekijöitä päätös on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi
yhdistyksen ulkomaisista suhteista päättää liittohallitus
yhdistys lähettää vuosittain piirihallituksen kertomuksen yhdistyksen toiminnasta sekä tilinpäätöksensä liittohallitukselle huhtikuun loppuun mennessä
yhdistyksen sääntöjen muutos tai liittyminen jäseneksi johonkin toiseen yhdistykseen on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi
piirin toimialueen rajojen tarkistaminen on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi
piirin harkitessa yhdistyksen purkamista, on piiri velvollinen neuvottelemaan päätöksestä liittohallituksen kanssa ennen päätöksen voimaan saattamista

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

17 § Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa, jos ehdotus varsinaisessa kokouksessa ja sen jälkeen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidetyssä toisessa yhdistyksen kokouksessa saa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. Ensimmäisessä kokouksessa ehdotukseen voidaan ennen äänestystä tehdä muutoksia.

Sääntöjen muutos on alistettava liittohallituksen hyväksyttäväksi.

18 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.